Regulamin

Regulamin sklepu „MakeBalance.pl"


§1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu MakeBalance.pl w szczególności sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego /www.makebalance.pl/ przez 1-7GROUP Sp. z o.o.  z siedzibą w miejscowości 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000948516, NIP:1182235412, REGON:521062845, konto bankowe: 91 1940 1076 3231 1633 0000 0000.


2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
a. Formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.makebalance.pl/kontakt/
b. Adresu poczty elektronicznej: biuro@1-7group.pl
c. Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy pod numerem telefonu: +48 535407419


3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.makebalance.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim, jego utrwalenie poprzez zapisanie na nośniku danych i/lub wydrukowanie.

 


§ 2
Definicje


1. Sklep - strona internetowa www.makebalance.pl za pośrednictwem której możliwe jest w szczególności składanie Zamówień


2. Sprzedawca – 1-7GROUP Sp. z o.o.  z siedzibą w miejscowości 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000948516, NIP:1182235412, REGON:521062845, konto bankowe: 91 1940 1076 3231 1633 0000 0000.


3. Użytkownik - każda osoba przeglądająca stronę Sklepu.


4. Klient - osoba dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu


5. Towar - produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, których opis prezentowany jest przy każdym z nich.


6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia Umowy sprzedaży określające rodzaj towaru, jego ilość, sposób zapłaty oraz dostawy.


7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 


§ 3
Warunki korzystania ze Sklepu www.makebalance.pl


1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:
a. Dostęp do komputera podłączonego do sieci Internet.
b. Posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej
c. Włączenie w przeglądarce obsługi Javascript oraz plików Cookies


2. W szczególności, do prawidłowego złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
a. Dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail)
b. Aktywnego numeru telefonicznego na terenie Polski


3. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność mającą na celu zapoznanie się z treścią prezentowaną na stronach Sklepu


4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. Korzystania ze Sklepu nie zakłócając w sposób umyślny jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie do tego celu specjalnych programów i/lub urządzeń.
b. Korzystania z treści zawartych w Sklepie jedynie na użytek osobisty
c. W szczególności zabronione jest pobieranie zawartych na stronach Sklepu treści w tym zdjęć, tekstów, opisów oraz filmów w celach komercyjnych


5. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 4
Składanie Zamówienia


1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta:
a. aktywnego adresu e-mail.
b. aktywnego numeru telefonu na terytorium Polski
c. adresu dostawy znajdującego się na terytorium Polski


2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


3. Sprzedawca umożliwia dwie formy składania Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.makebalance.pl
A. Poprzez jednorazowe podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
a. adresu e-mail
b. imienia
c. nazwiska

d. adresu dostawy (znajdującego się na terenie Polski)
e. numeru telefonu (znajdującego się na terenie Polski)
B. Za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


4. Prawidłowo złożone zamówienie jest potwierdzane przez Sklep poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej:
a. Opis zamawianego Towaru
b. Jednostkową oraz zbiorczą cenę zamówionego Towaru wraz z podatkiem
c. Całościowy koszt zamówienia wraz z dostawą
d. Numer zamówienia
e. Adres dostawy wraz z wybranym sposobem jej przeprowadzenia

5. Niezależnie od formy składania zamówienia Sklep przesyła na podany w zamówieniu adres e-mail aktualny status zamówienia, w szczególności:
a. „W trakcie realizacji" - status informujący o przygotowywaniu zamówienia do wysyłki.
b. „Wysyłka" - status informujący o wysłaniu przesyłki.

6. Wysłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.


7. Przesłanie przez Sprzedawcę na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenia złożenia zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez sprzedającego oświadczenia o przyjęciu oferty na umowę sprzedaży złożonej przez Klienta§ 5
Warunki dostawy


1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i jest realizowana na adres podany przez Klienta w Zamówieniu.


2. Dostawa jest realizowana niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później niż w terminie 7 dni od jej zawarcia, Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 5 dni.


3. Koszt dostawy jest każdorazowo wskazywany w Zamówieniu i każdym jego podsumowaniu.

4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności: art. 556 oraz 5561 - 5565 Kodeksu Cywilnego.

 


§ 6
Sposoby płatności oraz ceny Towarów

 

1. Klient może wybrać metodę płatności za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu:

2. Ceny Towarów, Dostaw, oraz ewentualnych innych składowych ceny końcowej zamówienia są podawane wraz ze wszystkimi składowymi jak podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.


3. Ceny Towarów, Dostaw, oraz ewentualnych innych składowych ceny końcowej zamówienia są podawane w złotych polskich.

 


§ 7
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy


1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Klient może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.


2. 14 dniowy termin liczy się od dania dostarczenia przesyłki (jej fizycznego odebrania), lub w przypadku usługi, od dnia zawarcia umowy.


3. Jeżeli klient wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych kosztów.


4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


5. Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru.


6. Aby odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@1-7group.pl, lub listownie na adres Sklepu: 1-7GROUP Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47.


7. Przesyłkę ze zwrotem należy nadać na adres Sklepu: 1-7GROUP Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47.


8. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy jest wyłączone w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. zawartej w drodze aukcji publicznej;


9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą:
a. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


§ 8
Reklamacje


1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.


2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje także w związku z funkcjonowaniem Sklepu.


3. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, niewłaściwym funkcjonowaniem Sklepu lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: 1-7GROUP Sp. z o.o.  02-662 Warszawaul. Świeradowska 47, i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@1-7group.pl i/lub za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.makebalance.pl/kontakt/


4. Celem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Towaru, klient powinien dostarczyć na adres 1-7GROUP Sp. z o.o.  02-662 Warszawaul. Świeradowska 47 reklamowany Towar oraz jeżeli to możliwe dowód jego zakupu.


5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny zawierać:
a. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej problem
b. Adres e-mail zgłaszającego
c. Adres korespondencyjny zgłaszającego
d. Rodzaj i możliwie szczegółowy opis zaistniałego problemu


6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie o dacie rozpatrzenia reklamacji.


7. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, wezwie Klienta do jej uzupełnienia w zakresie niezbędnym do jej rozpatrzenia.


8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamowanego towaru w wysokości wynikającej z najtańszej, zwykłej przesyłki oferowanej przez Pocztę Polską, o ile strony nie ustalą inaczej.


9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe zwróci poniesione przez Klienta koszty związane z zakupem Towaru.


10. Sprzedawca nie jest producentem oferowanych w Sklepie Towarów.

 


§ 9
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur


1. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Toruniu.
a. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".


3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
a. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
b. Porady udzielane są przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 


§ 10
Postanowienia końcowe


1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie.
a. O wszelkich zmianach, każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
b. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
c. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.